Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVII/5/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2006 roku

w Sprawie ustalenia regulaminów określających  zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tj: Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm. ), ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2258) oraz w powiązaniu z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm. ),  art. 77 (1) i 77 (2) § 4, 5, i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy ( tj.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. ), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 roku Nr 22 poz. 181) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się regulaminy określające zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których obowiązuje Karta Nauczyciela, na terenie powiatu sztumskiego podległych Wydziałowi Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu  oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wynagrodzeń dodatków do wynagrodzeń i nagród :
1) Regulamin określający wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Regulamin określający wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Regulamin określający wysokości stawek dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Regulamin określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Regulamin określający wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli, którego treść stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Regulamin określający wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dyrektorzy szkół i placówek opracują i wprowadzą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zakładowe kryteria przyznawania dodatków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz w § 1 pkt 5.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

UZASADNIENIE

Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a Karty Nauczyciela ( tj.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) uzgadniają ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli corocznie następujące regulaminy obowiązujące od dnia 1 stycznia do 31 grudnia:

·        regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,

·        regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,

·        regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla nauczycieli,

·        regulamin przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,

·        regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli,

·        regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Nie uzgodnione punkty z przedstawicielami związków zawodowych:

-w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały związki zawodowe stoją na stanowisku, że dodatek motywacyjny w pkt.2 winien być zwiększony do 55zł.

- w załączniku nr 2 w pkt.4b do niniejszej uchwały związki zawodowe stoją na stanowisku, że dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy winien wynosić 30zł.

-w załączniku nr 4 w § 2 pkt 5 do niniejszej uchwały związki zawodowe nie wyrażają zgody na zapis: „o ile w czasie tego zastępstwa zrealizowano zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć”.

W pozostałym zakresie regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z terenu powiatu sztumskiego.

 

Zarząd Powiatu Sztumskiego zaproponował  w załączniku nr 4 w §2 pkt.5 w miejsce kwestionowanego zapisu przez związki zawodowe następującą formę:

„doraźne zastępstwa prowadzą nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje i realizujący program nauczania w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, a wynagrodzenie wylicza się tak jak w pkt.1.”

Średnia płaca nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego

 

średnia płaca w poszczególnych grupach awansu zawodowego w zł.

 

stażysta

 

kontraktowy

 

mianowany

 

dyplomowany

 

średnia płaca w powiecie

1565,1

1986,13

2640,20

3513,39

Gwarantowana średnia płaca od 01.01.05r. zgodnie z rozporządzeniem

1451

1814

2539

3265

Różnica

110,1

172,3

101,2

248,39

 

 

 

 


Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli nie wyrażają zgody na:

1. tak niski dodatek motywacyjny i proponują podniesienie go o co najmniej 5 zł. do kwoty 35 zł.
2. podwyższenie za wychowawstwo klasy o 5 zł. do kwoty 30 zł.
3. w załączniku nr 4 pkt. 3 nie wyrażają zgody na zapis „o ile w czasie tego zastępstwa zrealizowano zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć”. 

Proponujemy w miejsce kwestionowanego zapisu następującą formę:
„doraźne zastępstwa prowadzą nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje i realizujący program nauczania w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, a wynagrodzenie wylicza się tak jak w § 1 pkt.2.

W/w rzeczy zakończyły się protokołem rozbieżności do proponowanego regulaminu płacowego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2024
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 12:31:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 12:25:18