Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr  XLVIII/15/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za   Zasługi  dla  Powiatu Sztumskiego

Na podstawie § 4 ust. 6 i 7 Statutu Powiatu Sztumskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/54/2003 roku z dnia 23 sierpnia 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§  1

Uchwala się Honorowe Wyróżnienie  za  Zasługi  dla Powiatu Sztumskiego, zwane  medalem honorowym.

§  2

1. Medal honorowy przyznaje się za zasługi na rzecz Powiatu Sztumskiego.
2. Medal honorowy przyznaje się osobom fizycznym zwanymi Osobami Wyróżnionymi oraz innym podmiotom zwanymi Podmiotami Wyróżnionymi.

§  3

Osobom i Podmiotom Wyróżnionym wręcza się medal i dyplom.

§  4

Medal honorowy posiada awers i rewers:
a) na awersie, w części centralnej znajduje się wypukły herb powiatu sztumskiego, na tle kompozycji z liści dębowych, ułożonych dookoła herbu. Nad herbem i kompozycji z liści dębu umieszczony jest wypukły napis „POWIAT SZTUMSKI”. 
b) na rewersie umieszczony jest wypukły napis „MEDAL HONOROWY W UZNANIU ZASŁUG DLA POWIATU SZTUMSKIEGO”. Pod napisem umieszczone są wypukłe  skrzyżowane dwa liście dębowe. Tło medalu jest gładkie.
Całość jest wykonana z brązu  o średnicy 70 mm.

§   5

1. W celu przyznania medalu honorowego powołuje się Kapitułę Medalu zwaną Kapitułą.

§  6

1.W skład Kapituły wchodzą po dwie osoby z każdego Klubu Radnych Powiatu Sztumskiego
2. Tryb pracy Kapituły, zasady postępowania w sprawie składania wniosków
i ich rozpatrywania oraz inne zasady związane z przyznaniem medalu honorowego określa  Regulamin  Przyznawania Honorowego Wyróżnienia za  Zasługi dla Powiatu Sztumskiego, stanowiący załącznik nr 1.
3. Wzór wniosku o nadanie medalu honorowego stanowi załącznik nr 2.

§  7

1. Przyznanie medalu honorowego dokonuje się uchwałą Kapituły.
2. Medal honorowy wręcza Starosta Powiatu Sztumskiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§  9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

UZASADNIENIE

W celu uhonorowania osób ubiegających się o powstanie powiatu sztumskiego powstała idea odznaczenia ich medalem honorowym za zasługi dla powiatu sztumskiego. Mieszkańcy już od 1993 roku w okresie powstania Urzędu Rejonowego, który pełnił rolę powiatu, zaczęli organizować różnego rodzaju spotkania, mające na celu utrzymanie odrębności Ziemi Sztumskiej. Z chwilą zmiany reformy administracyjnej działania te nasiliły się szczególnie, gdy w pierwszych informacjach o nowym podziale administracyjnym nie było powiatu sztumskiego. Zawiązał się wówczas komitet, którego celem było utworzenie niezależnego powiatu sztumskiego. Podobny problem miały inne miejscowości takie jak: Biskupiec, Lesko, Morąg, Białobrzegi, które w 2001 roku wywalczyły powstanie powiatu. Inicjatorami tworzenia powiatu były: organizacje społeczne, Honorowy Komitet na Rzecz Tworzenia Powiatu, osoby fizyczne, stowarzyszenia, jak również ówcześni przedstawiciele gmin wchodzących w skład obecnego powiatu.
Proponowanym medalem można będzie również w przyszłości odznaczać wybitne osoby, które będą działały na rzecz społeczności naszych mieszkańców.
W związku z powyższym podjęcie proponowanej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:908
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 14:19:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 14:15:06