Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVII/4/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego   2006 roku

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy  Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2006 rok”

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia  5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873) Rada Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. R 96, poz.873) na rok 2006”  zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej Uchwały

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia corocznego programu współpracy   z organizacjami pozarządowymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ,  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. W myśl cytowanej wyżej Ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia (z wyjątkiem podmiotów określonych w art.3 ust.4 cytowanej ustawy np. partii politycznych, samorządów zawodowych, związków zawodowych, itd.), nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Natomiast sferę zadań publicznych określa szczegółowo art. 4 przedmiotowej ustawy i jest nią np. pomoc społeczna, nauka, edukacja, ochrona i promocja zdrowia, promocja zatrudnienia, działalność na rzecz mniejszości narodowych, itd.
Organ stanowiący powiatu, uchwalając roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określa też miedzy innymi priorytety wiążące organ wykonawczy na dany rok ze sfery zadań publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:884
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 14:23:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 14:21:06