Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr  XLVII/7/ 2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2006r.

w sprawie:  odstąpienia od odwołania darowizny nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta i Gminy Sztum nieruchomości położonej w  Czerninie  ul. Akacjowa 2 obręb Barlewice gm. Sztum

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 2a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  z 2004 r  nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) - Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę  na odstąpienie od odwołania nieodpłatnego przekazania udziału w 496/1000 części  nieruchomości oznaczonej  działką Nr 125/281 o powierzchni 0,2252 ha  położonej w Czerninie  ul. Akacjowa 2 obręb Barlewice stanowiącej lokal nr 1 o pow. użytkowej  305,5 m2  - na rzecz Miasta i Gminy  Sztum z przeznaczeniem na cel  związany z  działalnością podstawową  z zakresu  opieki zdrowotnej .

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie:

Udział w części 496/1000 do nieruchomości położonej  w Czerninie  obręb Barlewice ,stanowiącej   działkę  nr 125/281 o pow. 0,2252 ha i lokalu nr 1 o pow. 305,5 m2 został przekazany na rzecz Miasta i Gminy Sztum  aktem notarialnym  Rep. A nr 2480/2000 z dnia 30.11.2000r. z przeznaczeniem na działalność podstawową z zakresu opieki zdrowotnej.
Pismem z dnia 16.01.2006r. znak GN.II.7220/1/06 Burmistrz  Miasta  i Gminy Sztum  wystąpił o odstąpienie  od odwołania  darowizny w związku z zamiarem utworzenia świetlicy  wiejskiej w części lokalu nr 1 o powierzchni  91m2 - stosownie do  Sektorowego Programu Operacyjnego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19.02.2005r. w sprawie planu i kierunków  rozwoju m.in. miejscowości Czernin.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:950
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 15:25:14
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 15:18:02