Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVIII/12/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok

Na podstawie art. 38b ust.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001r. późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie o samorządzie powiatowym, w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.
Powyższe przepisy zobowiązują Starostę do złożenia Radzie Powiatu sprawozdania z działalności Komisji za rok ubiegły.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:954
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 15:37:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 15:35:27