Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVIII/14/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 85 Statutu Powiatu Sztumskiego, przyjętego Uchwałą nr XII/54/2003 z dnia 23 sierpnia 2003 roku z w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 127, poz. 2212 z późn. zm.)  Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:           

§1

W Statucie Powiatu Sztumskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/54/2003 Rady Powiatu Sztumskiego, dokonuje się następujących zmian:

1.  W § 4 dodaje się ustęp 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Powiat może ustanawiać tytuły honorowe i odznaki.
 7. Określenie tytułu honorowego i odznaki oraz zasad ich przyznawania wymaga odrębnej uchwały Rady.”

2. W §16 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:
„3a. W przypadku, gdy radni mają dostęp do Internetu, to zawiadomienie o sesji wraz z właściwymi materiałami może być doręczone radnemu na jego wniosek drogą elektroniczną przy zachowaniu terminów określonych w ustępie 2 i 3.”

3. W §71 w ust. 1 dodaje się punkt 2 w brzmieniu: „Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie”.

4. Załącznik nr 3 do Statutu Powiatu Sztumskiego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem cytowanej drugostronnie Ustawy o samorządzie powiatowym i Statutem Powiatu Sztumskiego organem właściwym do uchwalania Statutu jak i dokonywania w nim zmian jest Rada Powiatu.
Proponowane zmiany w Statucie maja charakter usprawniająco -porządkujący, a także dają Radzie możliwość podejmowania decyzji w sprawie ustanawiania tytułów honorowych i odznak, jak i zasad ich przyznawania.
W związku z powyższym proponuje się podjecie Uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:969
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-16 16:11:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-16 16:07:02