Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVIII/11/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (t.j.  Dz. U. z 2001 roku, nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 12a ust.3 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 1985 roku, nr 90 poz. 575 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za rok 2005, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie

Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Malborku właściwy dla powiatu malborskiego i powiatu sztumskiego przedłożył Radzie Powiatu Sztumskiego Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sztumskiego za 2005 rok zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 roku, nr 90, poz. 575 z późn. zm.).
Rada Powiatu rozpatruje wymienioną wyżej informację przynajmniej raz w roku. 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie Uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:911
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-17 14:37:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-17 14:35:39