Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVII/10/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2006 roku

w Sprawie zatwierdzenia zmian i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

Na podstawie art. 36 i art. 39 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt.2 i art. 12 ust.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie o świadczenia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii prowadzonej w oddziale szpitalnym pod nazwą „Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii” i zatwierdza się Uchwałę Nr 1/2006 Rady Społecznej przy SPZOZ w Sztumie z dnia 03.02.2006r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

 Zatwierdza się zmiany w Statucie SPZOZ w Sztumie wprowadzając zapis:
1. w § 2 ust.3 pkt.g „Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.
2. w treści Statutu wszystkie zapisy w brzmieniu „Kasy Chorych” zastępuje się zapisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”.

§ 3

Zatwierdza  się tekst jednolity Statutu SPZOZ w Sztumie, stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi SPZOZ w Sztumie.

§ 5

Tracą moc uchwały: Uchwała Nr XLI/72/2002 Podjęta przez Osobę Pełniącą Funkcję Organów Powiatu Działającą za Radę Powiatu Sztumskiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, Uchwała nr XXXI/58/2004 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie oraz Uchwała nr XXXVIII/17/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

UZASADNIENIE

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie został przygotowany i wyposażony oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W związku z czym zmiana Statutu stała się nieodzowna. Ponadto w treści poprzedniego Statutu występują słowa „Kasa Chorych”, które należy zastąpić właściwą nazwą „ Narodowy Fundusz Zdrowia”.
Rozszerzenie działalności SPZOZ w Sztumie zostało przyjęte Uchwałą nr 1/2006 Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie z dnia 3 lutego 2006r. Natomiast zmiany w Statucie SPZOZ w Sztumie zostały zatwierdzone Uchwałą nr 2/2006 Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie z dnia 3 lutego 2006r.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:933
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-17 14:40:49
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-17 14:38:58