Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XLVII/6/2006

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 14 lutego 2006r.

 

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 14 późn. 1592 z 2001 roku z późn. zm) - Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w zakresie, o którym mowa poniżej:

 

1.      §1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „trudna sytuacja materialna” - (definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucję Wdrażającą).

 

2.   §4  ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a)      podejmują lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą (w rozumieniu art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2003 nr 95 poz. 425) z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

 

b)      posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, miastach do 5 tys. mieszkańców, miastach od 5 tys. mieszkańców do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,

 

c)      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) tj. zgodnie z wojewódzkim progiem dochodu wg Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR (RPRD) na 2005r., czyli nie wyższym niż 504,00 zł lub 583,00 zł, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnosprawną.

 

W przypadku, jeśli uprawnionym do stypendium jest osoba niewymieniona
w ustawie o świadczeniach rodzinnych stypendium może być przyznane dla osób o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504,00 zł
i maksymalnie 583,00 zł, gdy
osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnosprawną.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086,00 zł.

Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.”

 

3.      § 5 ust.1 podpunkt „b” otrzymuje nowe brzmienie: „dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami stwierdzającymi wysokość dochodu rodziny. Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynika z § 2 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia MPS z 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.) i stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.”

 

4.      Dotychczasowy zapis w Załączniku nr 2 do Regulaminu w brzmieniu: „Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r.) za dochód uważa się po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:” otrzymuje nowe brzmienie „Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z późn. zm.) za dochód uważa się po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:”

 

5.      Załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

 

Dokonuje się następujących zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w zakresie, o którym mowa poniżej:

 

1.      § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „trudna sytuacja materialna” - (definicja sytuacji rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla danego województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucję Wdrażającą).

 

2.   § 4  ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci1, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

a)      studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990r. (Dz. U. z dnia 27 września 1990r.) oraz na podstawie Ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997r. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997r.) zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR.

 

b)      posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu będącego projektodawcą i równocześnie na obszarze uznanym za marginalizowany2 w świetle zapisów Uzupełnienia ZPORR.

 

c)      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 9-10 ustawy  z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) tj. zgodnie z wojewódzkim progiem dochodu wg Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 ZPORR (RPRD) na 2005r., czyli nie wyższym niż 504,00 zł netto lub 583,00 zł, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnosprawną.

W przypadku, jeśli uprawnionym do stypendium jest osoba niewymieniona w ustawie o świadczeniach rodzinnych stypendium może być przyznane dla osób o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504,00 zł i maksymalnie 583,00 zł, gdy osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnosprawną.

 

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.). Zgodnie z metodologią obliczeń przyjętą przez GUS, roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2005r. będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2003 r., tj. będzie wynosił 1086,00 zł.

Miesięczną wysokość dochodu uprawniającą do ubiegania się o stypendium ustala się na zasadach określonych w art. 3 pkt 1-3, 5-8, 10-15, 17-22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Próg dla danego województwa z zachowaniem powyższego warunku zostanie ustalony w Ramowym Planie Realizacji Działania corocznie przygotowywanym przez Instytucję Wdrażającą.”

 

 § 5 ust. 1 myślnik 2 otrzymuje nowe brzmienie: „dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 Regulaminu, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami stwierdzającymi wysokość dochodu rodziny. Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynika z § 2 ust 2 pkt 6 Rozporządzenia MPS z 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.) i stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.”

 

3.      § 5 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie „w przypadku małżeństwa studenckiego nieosiągającego dochodów rodzinę stanowi małżeństwo studenckie i ich dzieci, zaś dochód obliczany jest na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r.z późn. zm.)”

 

4.      Dotychczasowy zapis w Załączniku nr 2 do Regulaminu w brzmieniu: „Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r.) za dochód uważa się po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:” otrzymuje nowe brzmienie „Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r. z późn. zm.) za dochód uważa się po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:”

 

5.      Załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie według Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

U Z A S A D N I E N I E

 

Dokonanie zmian w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/19/2005 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 kwietnia 2005r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
podyktowane jest koniecznością dostosowania dokumentacji związanej z realizowanymi projektami stypendialnymi do następujących aktów prawnych:

 

a)     Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

 

b)     Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

 

c)      Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

 

Obowiązek uaktualniania dokumentacji zgodnie z w/w przepisami dotyczy wszystkich beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest słuszne
i zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:902
Treść wprowadził(a): Gackowski Tomasz, 2006-03-17 14:52:03
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-03-17 14:48:57