Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr L/21/2006

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 9 maja 2006

 

w Sprawie zatwierdzenia zmian  w Statucie i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie

 

Na podstawie art. 36 i art. 39 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt.2 i art. 12 ust.11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie na podstawie Uchwały nr 1/2006 Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie oraz jednolity tekst tego Statutu określony w Uchwale
nr 2/2006 Rady Społecznej, działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie zmiany w Statucie SP ZOZ w Sztumie, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Sztumie.

 

§ 3

Traci moc Uchwała nr XLVII/10/2006 Rady Powiatu sztumskiego z dnia 14 lutego 2006 roku.

§ 4

 

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

 

UZASADNIENIE

 

Statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala Rada Społeczna Zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który go utworzył. Tych samych czynności dokonuje się przy zmianach w Statucie zakładu opieki zdrowotnej.

Rada Społeczna, działająca przy SP ZOZ w Sztumie Uchwałą nr 2/2006 dokonała zmian oraz przyjęła tekst jednolity Statutu SP ZOZ w Sztumie.

W związku z powyższym zatwierdzenie proponowanej Uchwały
jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:899
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 08:44:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 08:40:36