Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr XL/24/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 maja 2006

w sprawie nadania imienia „Cypriana Kamila Norwida” Zespołowi Szkół w Dzierzgoniu
 przy  ul. Traugutta 13  


Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz art. 58, ust. 1 i art. 60 ust.1pkt.1 w związku z art. 62 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572) uchwala się, co następuje:
 


      § 1

1. Nadaje się imię „Cypriana Kamila Norwida” Zespołowi Szkół w Dzierzgoniu przy ul. Traugutta 13.
2. Z dniem 24 czerwca 2006 pełna nazwa zespołu będzie brzmiała: „Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, ul. Traugutta 13, 82-440 Dzierzgoń”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

     § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

UZASADNIENIE


 Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzgoniu opisującego przeprowadzenie procedury dotyczącej wyboru patrona szkoły, w której uczestniczył: Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Dzierzgoniu z zaproponowanych kandydatur:
- św. Wojciecha
- Mikołaja Kopernika
- Cypriana Kamila Norwida
- Jana Kochanowskiego
zgodnie ustalono, że w/w organy chciałyby mieć w nazwie Cyprian Kamil Norwid
jako patrona Zespołu Szkół.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1049
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 09:02:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:00:49