Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie


Uchwała nr LI/26/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 maja  2006 roku


w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Sztumskiego, pełniącego funkcję Wicestarosty Powiatu Sztumskiego.

Na podstawie art. 31c ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmian.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się rezygnację i zwalnia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Wicestarostę Powiatu Sztumskiego  Pana Krzysztofa Mroczkowskiego na jego własna prośbę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2006r.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie:

W dniu 25 maja 2006r. Pan Krzysztof Mroczkowski, pełniący funkcję Wicestarosty
i jednocześnie członka Zarządu Powiatu Sztumskiego, zwrócił się do Rady Powiatu Sztumskiego z prośbą, w której oświadczył, że z dniem 1 czerwca 2006r. rezygnuje z pełnienia funkcji Wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Sztumskiego, uzasadniając swą decyzję względami zdrowotnymi.

Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje możliwość złożenia rezygnacji                   z pełnionych funkcji przez osobę wybraną na stanowisko wicestarosty. Jest to uprawnienie,         z którego może skorzystać starosta i poszczególni członkowie zarządu w każdej chwili
i bez obowiązku podawania motywów takiego kroku.

Złożenie oświadczenia o rezygnacji jest wiążące dla rady powiatu, która zgodnie              z orzecznictwem sądowym dotyczącym tego rodzaju spraw, nie ma kompetencji do badania przyczyn takiej decyzji, jak również wywierania jakiejkolwiek presji w celu złożenia rezygnacji. W konsekwencji rada powiatu podejmuje jedynie uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu
z funkcji wicestarosty i obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów w terminie miesiąca od daty złożenia rezygnacji przez wnioskodawcę. Jeżeli w zakreślonym ustawowo terminie nie podejmie takiej uchwały to przyjmuje się, że rezygnację przyjęto z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta tego rodzaju uchwała.

Należy również podkreślić, że rezygnacja złożona przez Wicestarostę, który jest jednocześnie Radnym Powiatu Sztumskiego nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu radnego.

Biorąc powyższe pod uwagę,  podjęcie Uchwały w przedstawionym brzmieniu jest
w pełni uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:984
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 09:09:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:07:33