Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr LIII/30/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 lipca 2006 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka „Młodych Orląt”
w Dzierzgoniu

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 2
oraz art. 238 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala,
co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1.Przekazuje się Domowi Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu
w zarząd nieruchomości wymienione w Załączniku nr 1 § 3 pkt 1 do niniejszej Uchwały.
2.Przekazuje się mienie ruchome, którego wykaz znajduje się w księgach inwentarzowych jednostki określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.


§ 3

 Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.

§ 4

Uchwała wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z  mocą obowiązującą
od dnia 30 czerwca 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie

Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) organ stanowiący właściwej jednostki samorządu nadaje statuty jednostkom budżetowym ich nieposiadającym
 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.
 Natomiast statuty nadane  jednostkom budżetowym na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów pozostają w mocy z tym zastrzeżeniem, że organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego dostosuje
dotychczasowe statuty do przepisów cytowanej na wstępie Ustawy o finansach publicznych również w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy.
Z uwagi na powyższe uchwalenie Statutu Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu  jest uzasadnione.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:832
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 09:14:02
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:11:01