Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr LIII/31/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 lipca 2006 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w  Sztumie z siedzibą
w Dzierzgoniu


             
Na podstawie art.20 ust. 2, art. 21, ust. 1, pkt 2 oraz art. 238 ust. 3 Ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą
w Dzierzgoniu w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Przekazuje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sztumie z siedzibą
w Dzierzgoniu mienie ruchome, którego wykaz znajduje się w księgach inwentarzowych jednostki.
§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2006r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Sztumie

mgr Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:814
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 09:17:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:15:05