Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

        
Uchwała nr XLVII/8/2006
Rady Powiatu Sztumskiego 
z dnia 14 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 168  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1
- Zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem  /Załącznik Nr 1

 nr 1 do Uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 29.861.664 zł.

§ 2
1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości 5.545.455 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1)  kredytów w wysokości 4.812.753 zł,
2)  pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 732.702 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 5.545.455 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. /Załącznik Nr 2/
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.379.983 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały. /Załącznik Nr 2/
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Uzasadnienie zmian:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w wysokości 500.000 zł                      na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.  Zadanie inwestycyjne finansowane będzie przez powiat sztumski z kredytu bankowego                     w wysokości  do 2.500.000 zł .

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:817
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 11:48:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:55:26