Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie


UCHWAŁA nr XLVII/9/2006 r.
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2006 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego


Na podstawie art. 12  pkt.8  lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    ( t.j. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn. zmn.) i art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 195 ust. 3 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 2.500.000 zł ( słownie: dwa miliony  pięćset tysięcy złotych 00/100 ) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”.
2. Zobowiązania powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu zostaną pokryte z dochodów własnych.
3. Termin spłaty kredytu bankowego ustala się do 31 grudnia 2011 roku.
4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn


Uzasadnienie:
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. c ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
Natomiast zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kredyt bankowy zostanie zaciągnięty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:840
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 09:58:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 09:56:51