Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2017

Zarządzenie nr 1/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 stycznia 2017r.
W sprawie: Zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka.

Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 stycznia 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na:  „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu”.

Zarządzenie nr 4/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stycznia 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji”.

Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 marca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Przebudowa 4,489 km dróg w powiecie sztumskim”.

Zarządzenie nr 6/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2017r.
W sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu sztumskiego w roku 2017.

Zarządzenie nr 7/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2017r.
W sprawie: powołania komisji odbiorowej do odbioru końcowego inwestycji pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji przyziemia Zespołu Szkół”.

Zarządzenie nr 8/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2017r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny  ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 1 Pzp na: „organizację i przeprowadzenie w roku szkolnych 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”.

Zarządzenie nr 9/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 maja 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze powiatu sztumskiego”.

Zarządzenie nr 10/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 maja 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 11/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 maja 2017r.
W sprawie: zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

Zarządzenie nr 12/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 maja 2017r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny  ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 1 Pzp na: „organizację i przeprowadzenie w roku szkolnych 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”.

Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 czerwca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 czerwca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny  ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 1 Pzp na: „organizację i przeprowadzenie w roku szkolnych 2016/2017 ponadprogramowych praktyk zawodowych i staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”.

Zarządzenie nr 15/2017  Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 12 czerwca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny  ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 1 Pzp na: realizację cyklu studiów podyplomowych,  szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”.

Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 czerwca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości do 4.000.000,00 PLN”.

Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2017r.
W sprawie: zmiany zarządzenia 39/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku wprowadzenia zasad rachunkowości dotyczących projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim = cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy”.

Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 czerwca 2017r.
W sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Sztumskiego podlegające skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego.

Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 czerwca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie remontów  cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.

Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 lipca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji powiatowej dla Konkursu pn. „Piękna Wieś Pomorska 2017”.

Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 lipca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie”.

Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 lipca 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont dachu budynku głównego szpitala wraz z dociepleniem przy ul. Reja 12 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 sierpnia 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Realizacja robót remontowych związanych z dostosowaniem budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sztumie”.

Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 sierpnia 2017r.
W sprawie: upoważnienie Zastępcy Skarbnika Powiatu Sztumskiego do podpisywania dokumentów finansowych podczas nieobecności Skarbnika.

Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 września 2017r.
W sprawie: powołania zespołu ds. realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014 -2020.

Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 28 września 2017r.
W sprawie: przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie”.

Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 17 października 2017r.
W sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Dzierzgoń”.

Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 października 2017r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. A i lit. B Pzp na: „Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007 funkcjonującego w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie”.

Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 października 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”.

Zarządzenie nr 30A/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 października 2017r.
W sprawie: wskazania na terenie Powiatu Sztumskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego.

Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2017r.
W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny  ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 1 Pzp na: realizację cyklu studiów podyplomowych,  szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”.

Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 listopada 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”.

Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2017r.
W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 34/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 listopada 2017r.
W sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 35/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2018 roku”.

Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 grudnia 2017r.
W sprawie: powołania komisji odbiorowej dla odbioru końcowego zadania inwestycyjnego polegającego na Wykonaniu termomodernizacji obiektów.

Zarządzenie nr 37/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 grudnia 2017r.
W sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 38/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 grudnia 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Dostawę wyposażenia dla obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni dydaktycznych”.

Zarządzenie nr 38A/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2017r.
W sprawie: powołania Komisji  przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2018-2019”.

Zarządzenie nr 40/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2017r.
W sprawie: zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 41/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 11 grudnia 2017r.
W sprawie: ustalenia zasad podziału kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 42/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2017r.
W sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie nr 43/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia 2017r.
W sprawie: uchylenia zarządzenia nr 47/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe Sztum.

Zarządzenie nr 44/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 grudnia 2017r.
W sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie nr 45/2017 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 grudnia 2017r.
W sprawie: powołania Powiatowej komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”.