Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2015

 


Zarządzenie nr 55/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2015r. W sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 54/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2015r. W sprawie: odwołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2014/2018.

Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2015r. W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasad ewidencji finansowo-księgowej oraz zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Zarządzenie nr 52/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I – Eliminacja zagrożenia życia”.

Zarządzenie nr 51/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 07 grudnia 2015r. W sprawie: wydelegowania osób reprezentujących Powiat Sztumski w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 grudnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na lata 2016-2017.”

Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 30 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku”.

Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 26 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: :Remont dachu budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie”.

Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”.

Zarządzenie nr 46/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2016 roku”.

Zarządzenie nr 45/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 listopada 2015r. W sprawie: zasad przydziału okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 44/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do naboru na stanowisko DYREKTORA Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu

Zarządzenie nr 43/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 stycznia 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń komunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sztumie”

Zarządzenie nr 42/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2015r. W sprawie: powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej złożonego przez Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie”.

Zarządzenie nr 41/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 06 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych na terenie powiatu sztumskiego”.

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 listopada 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Rozbudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu o budowę sali sportowej wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą techniczną”

Zarządzenie nr 38/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na ternie powiatu sztumskiego w 2016 roku”.

Zarządzenie nr 37/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 października 2015r. W sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 36/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 października 2015r. W sprawie: powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 35/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 października 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont instalacji elektrycznej i wymiany oświetlenia wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”.

Zarządzenie nr 34/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2015r. W sprawie: powołania zespołu ds. realizacji polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 33/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 września 2015r. W sprawie: sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Zarządzenie nr 32/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 września 2015r. W sprawie: wprowadzenia procedury udzielania i rozliczania zaliczek w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 31/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 września 2015r. W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze do Wydziału Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu.

Zarządzenie nr 30/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I – eliminacja zagrożenia życia”.

Zarządzenie nr 29/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. W sprawie: organizacji Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS) związanych z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie powiatu sztumskiego.

Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu prowadzenia Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych.

Zarządzenie nr 27/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. W sprawie: zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka.

Zarządzenie nr 26/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 sierpnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 sierpnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza w Sztumie do wymogów przeciwpożarowych Etap I – eliminacja zagrożenia życia”

Zarządzenie nr 24/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 lipca 2015r. W sprawie: Zmieniające Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Sztumskiego z dnia 26 września 2014r. W sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w powiecie sztumskim.

Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 lipca 2015r. W sprawie: określenia sposobu realizacji przedsięwzięć określonych w Zarządzeniu Wojewody Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015r. W sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa pomorskiego.

Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Przeprowadzenie cyklu szczepień dziewcząt z terenu powiatu sztumskiego”

Zarządzenie nr 21A/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Zarządzenie nr 21/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 czerwca 2015r. W sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędowe – Audytora Wewnętrznego

Zarządzenie nr 20/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2015r. W sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 czerwca 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.

Zarządzenie nr 18/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej na obszarze Powiatu Sztumskiego”.

Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 maja 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Koszenie traw z poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego w 2015 roku.

Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 05 maja 2015r. W sprawie: powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Zarządzenie nr 15/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. W sprawie: zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka.

Zarządzenie nr 14/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowo – wykonawczo – kosztorysowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej”

Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 kwietnia 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 marca 2015r. W sprawie: zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 marca 2015r. W sprawie: powołania składu Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 marca 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach „Programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim”.

Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 marca 2015r. W sprawie: ustalenia wysokości udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do zaopatzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2015r.

Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 marca 2015r. W sprawie: ustalenia wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2015r.

Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 marca 2015r. W sprawie: wprowadzania zasad rachunkowości dotyczących projektu „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem = efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim”

Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 marca 2015r. W sprawie: zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 02 marca 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Remont 12,851 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”

Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 lutego 2015r. W sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: „Wykonanie cyklu badań profilaktycznych w ramach programu profilaktyki chorób nowotworowych i promocji zdrowia w powiecie sztumskim”.

Zarządzenie nr 3/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 lutego 2015r. W sprawie: powołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie na kadencję 2014/2018r.

Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 lutego 2015r. W sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych w roku 2015 na terenie powiatu sztumskiego

Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 stycznia 2015r. W sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę w związku z przystąpieniem Powiatu Sztumskiego do realizacji projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” - pilotaż, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.