Starostwo Powiatowe w Sztumie

ZARZĄDZENIA STAROSTY

2011

Zarządzenie NR 57/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-22.-032/11-00 "Wyjdź z domu" w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzogniu.
szczegóły...

Zarządzenie NR 56/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie udostepniania dodatkowych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
szczegóły...

Zarządzenie NR 55/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Standardu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 54/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opisu stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie NR 53/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzanie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Sztumie.
szczegóły...

Zarządzenie NR 52/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 51/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
na: Bankową obsługę budżetu Powiatu, tj. Starostwa Powiatowego w Sztumie i 9 jednostek organizacyjnych
szczegóły...

Zarządzenie NR 50/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej
szczegóły...

Zarządzenie NR 49/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 48/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury.
szczegóły...

Zarządzenie NR 47/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe Sztum.
szczegóły...

Zarządzenie NR 46/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie
zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 45/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego nr 51/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
szczegóły...

Zarządzenie NR 44/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2012 roku."
szczegóły...

Zarządzenie NR 43/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sztumie na 2012r."
szczegóły...

Zarządzenie NR 42/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 26 października 2011 r. dotyczące ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowanych ze środków PFRON
szczegóły...

Zarządzenie NR 41/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastepczej.
szczegóły...

Zarządzenie NR 40/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 06 października 2011 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b Pzp na: "Świadczenie usług bieżącej asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego EWID 2007"
szczegóły...

Zarządzenie NR 39/2011 Starosty Sztumskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 53/2010 Starosty Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wykorzystywania samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej złożonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Koniecwałdzie.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie operatów szacunkowych wyceny dotyczącej ustalenia wartości rynkowej gruntów zlokalizowanych na terenie powiatu sztumskiego stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o Nagrodę Starosty Sztumskiego dla nauczycieli
szczegóły...

Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie planu kont dla projektu mobilność w programie Leonardo da Vinci, program "Uczenie się przez całe życie" w ramach umowy 2011-PL1-LEO01-18364
szczegóły...

Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Realizację robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze" w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej. etap I"  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Termomodernizację stropodachu budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wznowienie granic działek wchodzących w skład drogi publicznej Dzierzgoń - Tulice oraz podział działek nr 168/14, 239/2 - obręb Morany"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Termomodernizację obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorzadu Powiatu Sztumskiego w celu zwiekszenia efektywności wykorzystania energii w Regionie Dolnego Powiśla."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych w Dzierzgoniu i Szropach"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych w Dzierzgoniu i Szropach"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji odbioru Budowy dwóch domów dla Dzieci w Szropach i Dzierzgoniu
szczegóły...

Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przydziału okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  
szczegóły...

Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie zapewnienia napojów chłodzących pracownikom Starostwa Powiatowego w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust. 8 Pzp na: "Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej, dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Dzierzgoniu i Szropach oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kołozębiu"   
szczegóły...

Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Założenie bazy ewidencji budynków i lokali dla terenu gminy Stary Dzierzgoń"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Kodeksu etyki pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Sztumie"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej
szczegóły...

Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji sprzętu i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Opracowanie dokumentacji techniczno-wykonawczej, dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem w Rodzinnych Domach Dziecka w Mikołajkach Pomorskich, Dzierzgoniu i Szropach oraz w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kołozębiu"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się oraz wniosków o dofinansowanie do zakupu sprzetu rehabilitacyjnego.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 04 kwietnia 2011 r. w sprawie planu kont dla projektu Nr UDA-POKL.07.02.01-22.-107/10-00 "Grunt to rodzina" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
szczegóły...

Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Wybór banku na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zoboiązań w wysokości do 6.866.00,00 PLN
szczegóły...

Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 42/2010 w sprawie planu kont dla projektu "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać" wraz z procedurą kontroli finansowej projektu.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Remont 11.721 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
szczegóły...

Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka "Młodych Orląt" w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3.
szczegóły...

Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na: "Remont 11.721 km dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spóności sieci drogowej Dolnego Powiśla"
szczegóły...

ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia i wdrożenia ,,Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sztumie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Sztumskiego"
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lutego 2011. w sprawie karty audytu wewnętrznego.
szczegóły...


ZARZĄDZENIE NR 6/2011 STAROSTY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 23 lutego 2011roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2011 r.
szczegóły...

 

Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarguu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp na: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego w 2011 r."
szczegóły...

Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 31.01.2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2006 Starosty Powiatu Sztumskiego z 12.12.2006 r. w sprawie utworzenia archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 25 stvc/nia 2011r. w sprawie powołania Komisji, celem likwidacji pieczątek w Starostwie Powiatowym w Sztumie
szczegóły...


ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na; "Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych powiecie sztumskim" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
szczegóły...