Starostwo Powiatowe w Sztumie

Protokoły z kontroli 2023

 

2023-03-28 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2023 roku w zakresie kontroli realizacji zadań obronnych przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

 


2023-05-26 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego Nr WIGK-II.431.2.2022.MD z dnia 17.05.2023 r.  powstałe  w wyniku kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie w dniach  10.06.2022 r. – 30.09.2022 przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku


2023-08-07 Wystąpienie pokontrolne NIK  z  dnia 19 maja 2023 roku – Wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin 


 

 

2023-11-17 Protokół kontroli z dnia 28 grudnia 2023 roku Archiwum Państwowego w Malborku w zakresie sprawdzenia: przestrzegania przepisów kancelaryjno- archiwalnych, prowadzenia ewidencji archiwum zakładowego, sposobu formowania i opisywania teczek w archiwum zakładowym, stanu zachowania oraz warunków przechowywania akt oraz wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli.