Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Sztumie

Uchwała nr LIII/34/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 11 lipca 2006 roku


w Sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń i nagród

 Na podstawie art. 30 ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(t.j: Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2258) oraz w powiązaniu z art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm. ),  art. 77 (1) i 77 (2) § 4, 5, i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy ( tj.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94
z późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2005 roku Nr 22 poz. 181) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się regulaminy określające zasady wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których obowiązuje Karta Nauczyciela, na terenie powiatu sztumskiego podległych Wydziałowi Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu  oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie wynagrodzeń dodatków do wynagrodzeń i nagród :
1) Regulamin określający wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący Załącznik nr 1 /Załącznik Nr 1/
do niniejszej Uchwały,
2) Regulamin określający wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący Załącznik nr 2 /Załącznik Nr 2/
do niniejszej Uchwały,
3) Regulamin określający wysokości stawek dodatku za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku, stanowiący Załącznik nr 3 /Załącznik Nr 3/
do niniejszej Uchwały,
4) Regulamin określający szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, którego treść stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały,/Załącznik Nr 4/
5) Regulamin określający wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli, którego treść stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały,/Załącznik Nr 5/
6) Regulamin określający wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiący Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały./Załącznik Nr 6/


§ 2

Dyrektorzy szkół i placówek opracują i wprowadzą w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od daty wejścia w życie niniejszej Uchwały, w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, zakładowe kryteria przyznawania dodatków, o których mowa w § 1 pkt 1 oraz w § 1 pkt 5.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006.


§5

Traci moc Uchwała nr XLVII/5/2006 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
14 lutego 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Sztumie

Zygmunt Steinborn

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1053
Treść wprowadził(a): Adamowicz Marcin, 2006-07-17 11:37:40
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2006-07-17 11:34:15