Starostwo Powiatowe w Sztumie

KARTY USŁUG WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA


1.

Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

2.

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

3.

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

4.

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno - inżynienierskiej i geologicznek złoża kopaliny

5.

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin.

6.

Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi.

7.

Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłow i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji.

8.

Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.

9.

Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

10.

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji.

11.

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

12.

Uzyskanie zezwolenia na transport odpadów.

13.

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.

14.

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

15.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi.

16.

Uzyskanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzja określająca zadania gospodarki leśnej (dot. przypadków losowych).

17.

Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

18.

Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

19.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

20.

Zaświadczenie z uproszczonego planu urządzenia lasu

21. Uzyskanie decyzji o wyłączniu gruntów rolnych z produkcji
22. Decyzje związane z rekultywacją gruntów
23. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
24. Oświadczenie o zakazie polowania
25.

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m